کلیدواژه‌ها: غریزه

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الهمزه
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انفطار، آیات ۱ تا ۸
طبیعت، غریزه، فطرت
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ داستان دوست دانشجو
تفسیر سوره بقره آیات ۲۵ تا ۲۷ در نشریه دانش‌آموز
تفسیر سوره بقره آیات ۲۱ تا ۲۴ در نشریه دانش‌آموز