کلیدواژه‌ها: فخرفروشی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ التکاثر