کلیدواژه‌ها: فرومایگان

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ القارعه