کلیدواژه‌ها: فسق

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۵۷ تا ۵۹
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۶ و ۲۷
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ تعلیم و تربیت اسلامی