کلیدواژه‌ها: ماه

پرتوی از قرآن جلد ششم؛ تفسیر سورۀ شمس
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انشقاق، آیات ۱۰ تا ۲۵