کلیدواژه‌ها: مطبوعات.

مصاحبه با روزنامه اطلاعات در اولین روز آزادی