کلیدواژه‌ها: منابع ملی

تأکید بر مشروع بودن دفاع از خود در برابر تهدیدات