کلیدواژه‌ها: منافقین

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۷ تا ۲۰
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۳ تا ۱۶
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸ تا ۱۲