کلیدواژه‌ها: منافقین

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۷ تا ۲۰
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۳ تا ۱۶
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸ تا ۱۲