کلیدواژه‌ها: وراثت

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انفطار، آیات ۱ تا ۸