کلیدواژه‌ها: وسوسه نهان

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الناس