کلیدواژه‌ها: کارخانه

تأکید بر مشروع بودن دفاع از خود در برابر تهدیدات