کلیدواژه‌ها: کنیسه

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۳۳ تا ۵۱
مقدمۀ انجیل برنابا