کلیدواژه‌ها: گذشت

درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی