کلیدواژه‌ها: آمیزش در رمضان

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۸۶ تا ۱۸۹