کلیدواژه‌ها: آوارگان فلسطینی

تأکید طالقانی به اهمیت اندیشیدن دربارۀ مسئلۀ فلسطین