کلیدواژه‌ها: احد

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ توحید