کلیدواژه‌ها: احکام طلاق

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۸۵ و ۲۸۶