کلیدواژه‌ها: ادیان

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۲ تا ۶۶
بی‌دینی امروز جهان، عکس‌العمل دستگاه‌های دینی دیروز است