کلیدواژه‌ها: اشد مجازات

درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی