کلیدواژه‌ها: اضلال های اهل کتاب

پرتوی از قرآن (جلد سوم)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۶۹ تا ۸۰