کلیدواژه‌ها: اعتصاب زمستان 57

سخنرانی در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ تهران