کلیدواژه‌ها: اقامۀ نماز

درس‌های قرآنی؛ واقعۀ بزرگ تاریخی عاشورا (مجموعه هفت سخنرانی)
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ تعلیم و تربیت اسلامی