کلیدواژه‌ها: الوهیت

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۳۹ تا ۱۴۱