کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱۱۰ تا ۱۲۰