کلیدواژه‌ها: امپراطور روم

درس‌های قرآنی؛ توحید، سرود آزادی