کلیدواژه‌ها: انسان یاغی

درس‌های قرآنی؛ انسان در گرو عمل خویش