کلیدواژه‌ها: ایمان و عمل صالح

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العصر