کلیدواژه‌ها: بدگویی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الهمزه