کلیدواژه‌ها: بندگی خلق

درس‌های قرآنی؛ مایۀ جهنم در خود انسان است