کلیدواژه‌ها: تابوت عهد

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۴۳ تا ۲۵۲