کلیدواژه‌ها: تجهیزات نظامی

تأکید بر لزوم حمایت مردم از ارتش