کلیدواژه‌ها: تخریب

درخواست برای خودداری از صید بی‌رویۀ ماهی
توصیه آیت‌الله طالقانی به حفاظت از محیط زیست
منع آسیب زدن به کاخ‌های شاهنشاهی
درخواست از مردم برای پیروی از شورای انقلاب