کلیدواژه‌ها: تلویزیون

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب