کلیدواژه‌ها: جمهوری دموکراتیک

مصاحبه دربارۀ رفراندوم جمهوری اسلامی