کلیدواژه‌ها: جنگ جهانی دوم

تأکید طالقانی به اهمیت اندیشیدن دربارۀ مسئلۀ فلسطین