کلیدواژه‌ها: جهان اسلام

تأکید طالقانی به اهمیت اندیشیدن دربارۀ مسئلۀ فلسطین