کلیدواژه‌ها: حرکت مردمی

درخواست از مردم برای توقف حرکت به سمت زندان قصر