کلیدواژه‌ها: حضرت عیسی(ع)

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸۷ تا ۹۲