کلیدواژه‌ها: حضرت یوسف (ع)

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۴۹ تا ۵۲