کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود