کلیدواژه‌ها: حق

درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی
پرتوی از قرآن؛ جلد ششم، تفسیر سورۀ العصر