کلیدواژه‌ها: حلال

پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۷۲ تا ۱۷۷
پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۶۵ تا ۱۷۱