کلیدواژه‌ها: حکومت در اسلام

شرحی بر تنبیه الامه و تنزیه المله