کلیدواژه‌ها: خشم مردم

پاسخ به پیام امام خمینی پس از آزادی از زندان