کلیدواژه‌ها: ذبح

پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۷۲ تا ۱۷۷