کلیدواژه‌ها: رابطه با آمریکا

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود