کلیدواژه‌ها: راز

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ الطارق، آیات ۸ تا ۱۷