کلیدواژه‌ها: رسالت مطبوعات

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود