کلیدواژه‌ها: زنده به گور کردن دختران.

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ تکویر، آیات ۷ تا ۱۴