کلیدواژه‌ها: سرنوشت ستمکاران

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ بروج، آیات ۱۰ تا ۲۲